INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ประวัติความเป็นมา ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

MU DENT faculty of dentistry

ประวัติความเป็นมา ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน “โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นไปตามพระราชประสงค์ สำนักพระราชวังจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น ตั้งแต่ วันที่ ๐๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ และมีคำสั่งแต่งตั้งต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทห่างไกล ซึ่งสภาวะสุขภาพช่องปากนั้นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อคุณภาพในการดำรงชีวิต ดังนั้นเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้การรักษาแก่นักเรียนและประชาชนตามพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านเป็นครั้งคราว

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น กราบบังคมทูล ขอพระราชานุญาตถวายหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายงานตามพระราชประสงค์ในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดทันตสุขภาวะที่ดี

ต่อมาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ พระองค์ท่านได้ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นตามคำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๑๒๕/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๑ และทรงโปรดเกล้าให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดแก่ชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๑๑ ได้อนุมัติโครงสร้างใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยยกระดับหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ ขึ้นเป็น      “ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ ”  เนื่องจากมีการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งจากคณะกรรมการโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ และจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

และในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๑๐/๑๐๑๔ ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มีความแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า “ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

 

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ  ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดดำเนินการดังนี้

 

๑. ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการโครงการกำหนด หรือตามการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยให้การรักษาตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน และใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติก (เป็นครั้งคราว) แก่นักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

 

๒. รับผู้ที่มีความผิดปกติปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าหลังการผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากที่ซับซ้อนเกินความสามารถของสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่รักษาได้ เข้ารักษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะฯ จะรับผิดชอบในเรื่องการผ่าตัด การจัดฟัน และอวัยวะเทียมที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

๓. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทันตกรรมป้องกัน โดยให้คำแนะนำด้านทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ

 

๔. จัดทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคในช่องปาก และหามาตรการที่เหมาะสมในการรักษาป้องกัน โดยจัดศึกษาปัจจัยทางนิเวศวิทยา พฤติกรรม และโภชนาการในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ

 

ซึ่งในปีปฏิบัติการ ๒๕๖๑ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ได้ดำเนินการให้การรักษาทางทันตกรรมและอบรม ความรู้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาเป็นเวลาครบ ๒๐ ปี ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครทันตแพทย์และทันตบุคลากรอื่นเป็นจำนวนกว่า ๕๐๐ คน หมุนเวียนเข้ามาร่วมถวายงานสนองพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ตามโครงการพระราชดำริฯ  ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านพลานามัย มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งมีสุขภาพช่องปากที่ดี

นอกจากเด็กและเยาวชนแล้ว ในปีปฏิบัติการ ๒๕๖๑ ทางศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากในการเดินทาง ด้วยการสร้างระบบเชื่อมโยงการดูแลและรักษาผู้สูงอายุกับโรงพยาบาลใกล้เคียงทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยการดูแลและรักษาแบบสหวิทยาการ

และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ  ได้จัดทำโครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญต่อสุขภาพช่องปากของกลุ่มคนวัยทำงาน จึงจัดทำโครงการเพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งมุ่งเน้นให้ข้าราชบริพารมีความรู้และศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดรวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ อีกต่อไป

และในปี พ.ศ.๒๕๖๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็น “ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

ประวัติหน่วย

วีดีโอการออกหน่วยทันตกรรม