เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma in Clinical Science Program in Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Graduate Diploma in Clinical Science Program in Dentistry
ชื่อย่อ : Grad. Dip. in Clinical Science (Dentistry)