INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “ก้าวแรกสู่วิชาชีพทันตแพทย์” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงจิราภรณ์ ชัยวัฒน์
จากนั้นเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และช่วงท้ายเป็นกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครอง โดยรองคณบดีและรองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ
ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา