INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2567 “STUDENT RESEARCH COMPETITION 2024”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2567 “STUDENT RESEARCH COMPETITION 2024”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2567 “STUDENT RESEARCH COMPETITION 2024” จำนวน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน และระดับปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1) เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานภายในคณะฯ
3) เพื่อยกย่องหลักสูตร
4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาของคณะฯ และ
5) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน และแสดงความรู้ ความสามารถในการนำเสนอผลงานวิจัย

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)
จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา