INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ในยุค 21st Century

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ในยุค 21st Century

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ในยุค 21ˢᵗ Century แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณถนอม เกตุเอม จากเพจ Facebook : TAXBUGNOMS เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องภาษี การวางแผนการเงินจากการมีรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน” ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา