INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างคนอย่างไร ให้ได้นวัตกรรม”

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างคนอย่างไร ให้ได้นวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 พว.กฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรมและประธานองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างคนอย่างไร ให้ได้นวัตกรรม ” โดยมี พว.นุชจรี กิจวรรณ พยาบาลวิจัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3 ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แชร์ทักษะและประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจัย แก่บุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)