เว็บไซต์เก่า

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ความสุขและความหมายของชีวิต”

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ความสุขและความหมายของชีวิต”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คุณรัญดา ดำสิม หัวหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ความสุขและความหมายของชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม อาจารย์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์นเรศ เสวิกา กระบวนกรอิสระ ศิษย์เก่าจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 304 – 305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา