เว็บไซต์เก่า

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อแนะนำการปรับตัวเมื่อต้องปฏิบัติงานในคลินิก โดยในกิจกรรม มีการถ่ายทอดเล่าประสบการณ์การทำงานในคลินิก โดยมีวิทยากรรุ่นพี่ ได้แก่ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชีวิน โตวิถีเลิศกุล อาจารย์ ทันตแพทย์วรรธนัย ปุณยนภากุล ทันตแพทย์สวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์ ทันตแพทย์หญิงหฤทัย ยางเดิม ทันตแพทย์หญิงภาสินี ศรีสุรักษ์ และอาจารย์ทันตแพทย์พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล ณ ห้องบรรยาย A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา