INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษาช่างทันตกรรม

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษาช่างทันตกรรม

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษาช่างทันตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล นักวิชาการและกระบวนกรอิสระ อดีตอาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการรู้จักตนเอง และผู้อื่นผ่านแนวคิดสัตว์ 4 ทิศ กิจกรรมรู้จักตนเองและผู้อื่นผ่านการทำงานร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรม Check in ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม B13 และห้องประชุม 304-305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา