เว็บไซต์เก่า

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรูู้ตลอดชีวิต”

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรูู้ตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Public Health, Environment Health and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning) ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2030 และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล