INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคม

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรชยา จินตวลากร ประธานกรรมการสภาอาจารย์ กล่าวรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาอาจารย์ที่ผ่านมา
จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในกิจกรรมคณบดีพบประชาคม พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอแนะและซักถามข้อสงสัย และมีการจับฉลากมอบรางวัลให้กับบุคลากรของคณะ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ถ่ายทอดสด) ห้องประชุมชั้น G