เว็บไซต์เก่า

การบรรยายเรื่อง How to integrate the use of different instruments to treat every root canal anatomy

การบรรยายเรื่อง How to integrate the use of different instruments to treat every root canal anatomy

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง How to integrate the use of different instruments to treat every root canal anatomy แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก Gianluca Plotino DDS, PhD เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา