เว็บไซต์เก่า

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อ เซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อ เซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อ เซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล