INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 6 และ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 6 และ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 6 และ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “การเสริมพลังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมนวัตกรรม” 2023: Empowering our learners to be creative and innovative leaders with a growth mindset จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า