เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 6 และ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 6 และ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 6 และ มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “การเสริมพลังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมนวัตกรรม” 2023: Empowering our learners to be creative and innovative leaders with a growth mindset จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า