INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาทันตแพทย์จาก Chung Shan Medical University เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Chung Shan Medical University เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Wen Lin Lin และ Mr. Hsin Yen Li นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University ไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน และร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 3-27 กรกฎาคม 2566

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หรือ Mahidol International Dental School (MIDS) พร้อมกันนี้ นักศึกษาทั้งสองคน ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร วิทยาเขตศาลายา อีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน