เว็บไซต์เก่า

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Life Support สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Life Support สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Life Support สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)