เว็บไซต์เก่า

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CYBERSECURITY AWARENESS

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CYBERSECURITY AWARENESS

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CYBERSECURITY AWARENESS โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยงานข้อมูลและสารสนเทศ