เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของทันตแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของทันตแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ได้รับทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเบิกทันตแพทย์หญิงวิไลลัก จันทะวง และทันตแพทย์หญิงมะลิมอน จันทะบูลี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ณ วังสระปทุม

 

ผู้ได้รับพระราชทานทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนสำเร็จการศึกษา มีรายนาม ดังนี้

 

ทันตแพทย์หญิงมะลิมอน จันทะบูลี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช

 

ทันตแพทย์หญิงวิไลลัก จันทะวง

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์