เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2566 (ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศาศวัต ฉิมนิกร จากสถาบัน Kando Writing มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน

 

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเรียนรู้คำศัพท์และมีความเข้าใจในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ใช้ในการพูด การฟัง และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร