เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช เป็นประธานโครงการฯ มีกิจกรรมเยี่ยมเยียนบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลพลับพลาชัย โรงพยาบาลกระสัง โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลบ้านกรวด ในส่วนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงพยาบาลรัตนบุรี และโรงพยาบาลสังขะ และการประชุมวิชาการ วิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล ครั้งที่ 14 “Essentials on APD : Design, Preprosthetic surgery and Common related lesions” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์มนตรี รัตนจันทร์ฉาย, อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร และ อาจารย์ ทันตแพทย์ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ทั้งในรูปแบบการประชุม online และ onsite ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้คะแนนหน่วยกิจกรรม