เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่บุคลากร เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี และคดีปกครองของมหาวิทยาลัย

การจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่บุคลากร เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี และคดีปกครองของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่บุคลากร เรื่อง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี และคดีปกครองของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร  คณะกรรมการประจำคณะฯ  ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วย  หัวหน้าคลินิก  ผู้จัดการคลินิกและบุคลากร เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)  จัดโดยหน่วยกฎหมาย