เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดบรรยายทางวิชาการ โดยอาจารย์อาคันตุกะจาก Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดบรรยายทางวิชาการ โดยอาจารย์อาคันตุกะจาก Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ ให้การต้อนรับ Prof. Quan Yuan จาก Department of Prosthodontics, West China School of Stomatology, Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งให้เกียรติบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “Epigenetic Regulation of Osteogenesis” ณ ห้องประชุม B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยมีทันตแพทย์ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง

 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการจากการที่ทางคณะฯ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันด้วย