เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารควบคุมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารควบคุมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อมและบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ในโอกาสเข้าตรวจสอบอาคารประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยตรวสอบอาคารที่เข้าข่าย ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อาคารปฎิบัติการและวิจัย และอาคารพรีคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล