INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) โดย นายอาทร นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้เกียรติมอบรางวัล

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสร้าง ความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา