เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University, Taiwan จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University, Taiwan จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดนิทรรศการวิชาการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”

 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand กล่าวรายงานถึงความร่วมมือที่ผ่านมาในการจัดตั้ง MU-NCKU Hub เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองสถาบัน พร้อมทั้งสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พร้อมทั้งมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

 

นิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน มีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

 

บูธที่ 1 Reinforcement Learning and Control Based Robotic Lower Limb Exoskeleton for Spinal Cord Injury Paraplegia
นำเสนอโดย
-รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-Prof. Dr. Yen-Chen Liu, NCKU, Taiwan

 

บูธที่ 2 Attention Level
นำเสนอโดย
-ดร.นนทวัชร จิรกิตตยากร คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บูธที่ 3 Masticatory Muscle Characteristic Analysis System
นำเสนอโดย
-ดร.นนทวัชร จิรกิตตยากร คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บูธที่ 4 Digitalization and Artificial Intelligence: The Future in Orthodontic Treatment
นำเสนอโดย
ผู้แทนจากบริษัท Align Technology (Thailand)

 

บูธที่ 5 Potential of Deep Learning Models in Identifying Contact between Third Molar and Inferior Alveolar Canal
นำเสนอโดย
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงธนภรณ์ ปภัสราทร
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นที่ศูนย์ความร่วมมือ MU-NCKU Hub (Joint Research Center) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ NCKU และเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ในการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย