เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 16th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 16th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat Office) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี “The 16th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress” ในหัวข้อ “Reinventing Dentistry for the Artificial Intelligence Era”

 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นสถาบันเจ้าภาพ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับ Prof. Sunil Muddaiah, Dean, Coorg Institute of Dental Sciences

 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ได้รับเกียรติเป็น Chairperson ในช่วง Keynote Speaker Session ของงานประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ที่ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Artificial Intelligence development in dentistry and its application to the benefit of mankind” พร้อมทั้งอาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมเด็ก นักศึกษาปริญญาตรี และบุคลากร ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ รูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation

 

การประชุมวิชาการดังกล่าว มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย Keynote Speakers Session, การนำเสนอ Oral และ Poster Presentation และ Table Clinic, การประชุม Deans Meeting รวมไปถึง Cultural Night โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาและบุคลากร จากสถาบันสมาชิก IDCMR จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม