เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นางรัญดา ดำสิม หัวหน้าโรงเรียนเทคโนโยลีทันตกรรม กล่าวรายงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ลำดับต่อไปเป็นการแนะนำคณาจารย์ แนะนำตัวนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ แนะนำหลักสูตร การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย นางสาวญาณี หทัยพิชิตชัย พยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ แนะนำบริการสุขภาพ โดยนางสาวกฤติกา สายโส หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพ และแนะนำระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดย นายทำนอง แสบงบาล หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร จากนั้นเป็นการแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย ระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปนิดา ภาวิไล, นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา, นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

และในภาคบ่าย ปิดท้ายด้วยการแนะนำสถานที่ ห้องปฏิบัติการทันตกรรม ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม อาคารพรีคลินิก ชั้น 3