เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช เป็นประธานฯ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมเยียนบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ โรงพยาบาลนาด้วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลปากชม โรงพยาบาลเชียงคาน และโรงพยาบาลท่าลี่

และการประชุมวิชาการ “วิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล ครั้งที่ 13” “พร้อมสรรพ รับมือ คุณ Trauma” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมุนินทร์ ชัยชโลธร เป็นวิทยากรบรรยาย ในที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งรูปแบบการประชุม onsite และ online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ทันตแพทย์​ภาครัฐและเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้คะแนนหน่วยกิจกรรม