เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม”

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม”

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสงฆ์ ทำบุญ เนื่องในโอกาส โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม ครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งโรงเรียน

 

ต่อด้วยกิจกรรมช่วงบ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงาน “50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาช่างทันตกรรม และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน พร้อมรับชมวิดีทัศน์ “50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม” และการเสวนาเรื่อง “เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ” โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คุณกุณฑล นัยสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด, คุณภัทรวดี คำโตนด ช่างทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์อ่างทอง และคุณธีธัช เชิญขวัญมา ช่างทันตกรรม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

จากนั้นเป็นการแสดงขับร้องเพลงมาร์ช โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ชั้นปีที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา