เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ลำดับถัดไปเป็นการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนฤมล  พันธุ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และการแนะนำและพูดคุยกับคณาจารย์โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล ผู้อำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ และทีมอาจารย์

จากนั้นเป็นการแนะนำงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร  เหลืองชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา การแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นเป็นการแนะนำหน่วยบริการสุขภาพ โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแนะนำเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการใช้พลังงาน โดยงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  จัดโดย หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต