เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565   รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลังปริญญาได้ทราบข้อมูลที่สำคัญ   เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับหลังปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี้


ช่วงเช้า :
  แนะนำแนวทางการศึกษาหลังปริญญา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์  นครชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และการแนะนำห้องปฏิบัติการงานวิจัยกลาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม, แนะนำระบบโรงพยาบาลทันตกรรมหาจักรีสิรินธร โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย  แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, การแนะนำระบบการส่งตรวจชิ้นเนื้อ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงโสภี  ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, การแนะนำหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดย อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน  ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

 

ช่วงบ่าย : แนะนำระบบโรงพยาบาลทันตกรรม การปฏิบัติงานทางทันตกรรม การส่งต่อผู้ป่วย และ Infection Control คณะทันตแพทยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงลลิดา  องค์ชวลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและความเสี่ยง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  ต่อด้วยการแนะนำห้องสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล การสาธิตการใช้ฐานข้อมูล Dental Education in Video โดย หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี  และสาธิตการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Science Source โดย คุณมนทกานติ  จันทรวรินทร์ (Sale Manager EBSCO International Service) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา