INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “ก้าวแรกสู่วิชาชีพทันตแพทย์” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี จากนั้นเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก และการกล่าวปฏิญาณตนของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา