เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย Faculty of Dentistry, Niigata University และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย Faculty of Dentistry, Niigata University และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 ของ 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Niigata University สำหรับนักศึกษากลุ่มแรก และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido สำหรับนักศึกษากลุ่มที่สอง โดยกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการออนไลน์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทั้งสองและการอภิปรายเกี่ยวกับเคสผู้ป่วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกัน