INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ภายในงานมีการแนะนำคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่แนะนำตัว แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะนำระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และแนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)