เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings สำหรับในปีนี้มีผู้เกษียณอายุงานทั้งสิ้น 11 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต, รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, คุณเรวดี สิงห์สถิตย์, คุณวันชลี ทิพวัลย์, คุณอัมพร ศรีทอง, คุณอำภา แช่มใย, คุณโกศล ขำท่าพูด, คุณคำเพียร ปามา, คุณสุทัศน์ จิตรชื่น, คุณเสา ศรีลาชัย และคุณอำนาจ ครุฑไทย โดยภายในงานมีการฉายวีดิทัศน์ความประทับใจแห่งเกียรติประวัติผู้เกษียณอายุงาน พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานมอบเข็มที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน