เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานประชุมวิชาการออนไลน์ “International Summit Forum on Oral Care: New Southbound Special Needs Patients Oral Care” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “International Summit Forum on Oral Care: New Southbound Special Needs Patients Oral Care” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “International Summit Forum on Oral Care: New Southbound Special Needs Patients Oral Care” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านระบบ ZOOM Clouds Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ แก่ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย (New Southbound Policy) ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

การประชุมวิชาการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Chung Shan Medical University และ Taiwan Oral and Maxillofacial Anesthesiology Association ในการบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ โดยมีทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Hanoi Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมฟังการบรรยาย