INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment

เมื่อวันที่ 23, 27 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (Lead Assessor) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (Assessor) ผู้ตรวจประเมินฯ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา