เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students’ Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students’ Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students’ Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

 

รายชื่อนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ทีม ดังนี้

 

Team A: นศ. ทพ.จิรัชญา นันทชูรัตน์, นศ. ทพ.ณัฐวรรณ ซื่อภักดี, นศ. ทพ.พิมพ์วลัญช์ บุญสัจจฤทธิกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

Team B: นศ. ทพ.ภัทธนันต์ วรัชต์ญารมย์, นศ. ทพ.พิชชาพร ธนโชติวรพงศ์, นศ. ทพ.ภูริณัฐ ประทีปอมรกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

โดยในโอกาสนี้ รองศาตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน Competition Judge ของการแข่งขัน

 

กิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นเพื่อประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในสาขาต่างๆ และช่วยในการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการวินิจฉัยโรค โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์นานาชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง หรือ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) ให้ความสนใจเข้าร่วม