เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ “New Trends in Dentistry” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ “New Trends in Dentistry” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์  นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา   คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ “New Trends in Dentistry”  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมบรรยาย จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา ได้แก่

 

-เรื่อง Oral Cancer Screening: From Trend & Trial to Policy

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.บวร  คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

-เรื่อง New Trends in Direct Restorative Dentistry

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิภพ  สายแก้ว ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

-เรื่อง Platelet-Rich Plasma: The Current Treatment Option for TMJ Osteoarthritis

โดย อ.ดร.ทพญ.ณัฐกานต์  ฮ้อศิริลักษณ์ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

-เรื่อง New Trend in Periodontal Regeneration

โดย อ.ดร.ทพญ.วิชุรัตน์  สกุลภาพทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

-เรื่อง Pushing the Limit: From Good to Great Implant Treatment

โดย อ.ทพ.ประณัย  นาคะปักษิณ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง