เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ Mahidol Dental Research Symposium 2021 (MDRS2021) และนำเสนอผลงานวิจัย(ภาคบรรยาย) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ Mahidol Dental Research Symposium 2021 (MDRS2021) และนำเสนอผลงานวิจัย(ภาคบรรยาย) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ Mahidol Dental Research Symposium 2021 (MDRS2021) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ให้เกียรติเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ “From Herbal Medicine Research..to Commercial Product” และ ดร.เภสัชกรหญิงนันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ในหัวข้อ “The progress of cannabis cultivation and medical cannabis products” ต่อด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) แก่ผู้บริหาร ทันตแพทย์และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดร่วมกันโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา และ สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล