เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ได้ให้เกียรติ ในการกล่าวเปิดการอบรมสำหรับหลักสูตรทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ได้กล่าวเปิดการอบรมสำหรับหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พร้อมทั้งยังมีการกล่าวแนะนำ และสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการอบรมในปีนี้ ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 โดยการอบรมใน 2 ครั้งแรกนั้น มีขึ้นเมื่อปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ

 

โครงการอบรมวิชาการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ให้แก่ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยบุคลากรและอาจารย์ของคณะฯ รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ ด้วยการสนับสนุนจาก Chung Shan Medical University School of Dentistry ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในด้านเครือข่ายการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระดับนานาชาติ (International Special Needs Oral Care Medical Service Network)