INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง)

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุภายในอาคาร พร้อมทั้งดำเนินการดับเพลิงตามขั้นตอน และอพยพไปยังจุดรวมพลบริเวณสนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีหน่วยงานเฝ้าสังเกตการณ์การฝึกในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพญาไท, สถานีตำรวจนครบาลพญาไท, บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด และกรมการสารวัตรทหารบก