INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex Meetings

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex Meetings

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex Meetings เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในเข้าการศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษา

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อในประเทศ

สำหรับแนวทางการเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์, อ.ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ และ อ.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา