INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talent) ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นส่วนงานต้นแบบ

การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talent) ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นส่วนงานต้นแบบ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนงานต้นแบบในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talent) ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินศักยภาพของบุคลากรกลุ่ม Talent ในส่วนงานต้นแบบ (คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดและชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talent) และวิทยากรจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี ได้ชี้แจง “แนวทางและแผนดำเนินการจัดการคนเก่งของส่วนงาน” ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล