เว็บไซต์เก่า

หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

แนะนำหน่วยสารบรรณ

 

หน่วยสารบรรณ สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี มีหน้าที่หลักในการบริหาร จัดระบบเอกสารของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย การรับ – ส่ง หนังสือ การสร้างหนังสือ การเกษียณและการเสนอหนังสือ การเก็บรักษา การสืบค้นและการทำลายหนังสือ รวมทั้งให้บริการถ่ายเอกสาร รับ – ส่ง ไปรษณีย์ และรับ – ส่ง โทรสาร