เว็บไซต์เก่า

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแปรงสีฟัน

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

MU DENT faculty of dentistry

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแปรงสีฟัน

โรคปริทันต์

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

MU DENT faculty of dentistry

โรคปริทันต์

กลิ่นปากบอกโรคได้

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

MU DENT faculty of dentistry

กลิ่นปากบอกโรคได้

รวมอุปกรณ์ ช่วยทำความสะอาดฟัน

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

MU DENT faculty of dentistry

รวมอุปกรณ์ ช่วยทำความสะอาดฟัน