เว็บไซต์เก่า

แผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทคณ ๑๖๔แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ๓ (๓-๐-๖)
SCMA 164Calculus and System of Ordinary Differential Equations  
วทคม ๑๐๕เคมีทั่วไป๒ (๒-๐-๔)
SCCH 105General Chemistry  
วทชว ๑๐๒ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑๑ (๐-๓-๑)
SCBI 102Biology Laboratory I  
วทศท ๑๒๒วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี๒ (๒-๐-๔)
SCGE 122Bioscience and a Good Life  
ศศภอ ๑๐๕ภาษาอังกฤษระดับ ๓๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105English Level III  
ศศภอ ๒๒๒การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล๒ (๒-๐-๔)
LAEN 222Effective Presentations in English  
 รวมหน่วยกิต๑๓  
 วิชาศึกษาทั่วไป 
 General Education  
 วิชาเลือกเสรี๑-๓ 
 Free Elective  

ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
รมศท ๑๐๑สุขภาวะร่วมสมัย๑ (๑-๐-๒)
RAGE 101Contemporary Health  
วทศท ๑๓๒การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ๒ (๒-๐-๔)
SCGE 132Decision Making Using Principles of Statistics  
วทคม ๑๒๖เคมีอินทรีย์๓ (๓-๐-๖)
SCCH 126Organic Chemistry  
วทชว ๑๒๓กระบวนการของชีวิต๓ (๓-๐-๖)
SCBI 123Process of Life  
วทฟส ๑๑๐ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป๑ (๐-๓-๑)
SCPY 110General Physics Laboratory  
วทศท ๑๐๒ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภค๒ (๒-๐-๔)
SCGE 102Physics for Consumers  
ศศภอ ๑๐๖ภาษาอังกฤษระดับ ๔๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106English Level IV  
ศศภท ๑๐๐ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร๓ (๒-๒-๕)
LATH 100Art of Using Thai Language in Communication  
ทพชค ๑๒๑พันธุศาสตร์ขั้นแนะนำ๑ (๑-๐-๒) 
DTBC 121Introduction to Genetics  
วทคม ๑๑๙ปฏิบัติการเคมี๑ (๐-๓-๑)SCCH 105#
SCCH 119Chemistry Laboratory  
 รวมหน่วยกิต๒๐ 
 วิชาเลือกเสรี๑-๓ 
 Free Elective  

 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๑  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
มมศท ๑๐๐การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์๓ (๓-๐-๖)
MUGE 100General Education for Human Development  
 รวมหน่วยกิต 
 

วิชาเลือกทางวิชาชีพ

(สามารถดูรายวิชาได้ที่ กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ)

 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

 

ชั้นปีที่ ๑  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
 วิชาเลือกเสรี๑-๓
 Free Elective  

ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพกย ๒๑๑มหกายวิภาคศาสตร์บริเวณศีรษะและคอทาง                   ทันตแพทยศาสตร์๓ (๒-๓-๕)
DTAN 211Gross Anatomy of Head and Neck in Dentistry  
ทพกย ๒๑๒หลักพื้นฐานจุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์๒ (๑-๓-๓)
DTAN 212Fundamental of Human Microanatomy  
ทพคร ๒๑๑ชีวสถิติ๑ (๑-๐-๒)SCGE 132
DTID 211Biostatistics  
ทพคร ๒๑๒จริยศาสตร์ทันตแพทย์๑ (๑-๐-๒)
DTID 212Dental Ethics  
ทพชค ๒๑๑ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์๒ (๑-๓-๓)SCCH 126
DTBC 211Cell Biology in Medicine  
ทพชค ๒๑๒ชีวเคมีและพันธุศาสตร์โมเลกุล๓ (๓-๐-๖)SCCH 126, DTBC 121
DTBC 212Biochemistry and Molecular Genetics  
ทพทช ๒๑๑สังคมวิทยาทันตแพทย์๑ (๑-๐-๒)
DTCM 211Dental Sociology  
ทพพย ๒๑๑วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก๑ (๑-๐-๒)
DTPA 211Oral Histology  
ทพรบ ๒๑๑ทันตวิภาคศาสตร์๑ (๑-๐-๒)
DTMS 211Dental Anatomy  
ทพรบ ๒๑๒ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๑๑ (๐-๓-๑)DTMS 211#
DTMS 212Dental Anatomy Laboratory I  
ทพรบ ๒๑๓ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๒๑ (๐-๓-๑)DTMS 211#
DTMS 213Dental Anatomy Laboratory II  
 รวมหน่วยกิต๑๗ 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพกย ๒๒๑หลักการประสาทกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่๓ (๒-๓-๕)
DTAN 221Principle of Functional Neuroanatomy  
ทพคร ๒๒๑วิทยาโรคฟันผุ ๑๒ (๑-๒-๓)DTBC 211#, DTBC 212#,
DTID 221Cariology I DTMI 221#
ทพคร ๒๒๒ทันตชีววัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี๒ (๒-๐-๔)
DTID 222Dental Biomaterial Science and Technology  
ทพคร ๒๒๓การยศาสตร์ทางทันตกรรม๑ (๐-๒-๑)

DTMS 211,

DTAN 202#, DTID 221#

DTID 223Ergonomics in Dental Practice 
ทพจว ๒๒๑หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์๓ (๒-๓-๕)DTBC 212#
DTMI 221Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students  
ทพพย ๒๒๑พยาธิวิทยาทั่วไป๑ (๑-๐-๒)
DTPA 221General Pathology  
ทพรบ ๒๒๑หลักมูลทันตกรรมบดเคี้ยว๑ (๑-๐-๒)DTMS 211#
DTMS 221Fundamental of Dental Occlusion  
ทพรบ ๒๒๒ปฏิบัติการแต่งขี้ผึ้งเชิงทำงาน๑ (๐-๓-๑)DTMS 221#
DTMS 222Functional Waxing Laboratory  
ทพสร ๒๒๑สรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๑๑ (๑-๐-๒)DTPS 222#, DTPS 223#
DTPS 221Physiology for Dental Students I 
ทพสร ๒๒๒สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๒๓ (๓-๐-๖)DTPS 221#, DTPS 223#
DTPS 222Physiology for Dental Students II 
ทพสร ๒๒๓ปฎิบัติการสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์๑ (๐-๓-๑)DTPS 221#, DTPS 222#
DTPS 223Physiology Laboratory for Dental Students  
 รวมหน่วยกิต๑๙ 

 

ชั้นปีที่ ๒  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพกย ๒๐๑กายวิภาคศาสตร์เชิงการเจริญของมนุษย์๑ (๑-๐-๒)
DTAN 201Developmental Human Anatomy  
ทพกย ๒๐๒หลักสำคัญทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์๒ (๑-๓-๓)
DTAN 202Essential Gross Anatomy of Human Body  
ทพกย ๒๐๓หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะมนุษย์๒ (๑-๓-๓)
DTAN 203Principle of Microanatomy of Human Organs  
 รวมหน่วยกิต 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

 

ชั้นปีที่ ๒  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
 วิชาเลือกเสรี/วิชาเลือกทางวิชาชีพ๑-๒
 Free Elective/Elective  

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๓๑๑วิทยาโรคฟันผุ ๒๑ (๑-๐-๒)DTID 221
DTID 311Cariology II  
ทพคร ๓๑๒ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์๑ (๐-๓-๑)
DTID 312Dental Biomaterial Science Laboratory  
ทพจว ๓๑๑วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตแพทยศาสตร์๒ (๒-๐-๔)DTMI 221#
DTMI 311Essential Immunology in Dentistry  
ทพจว ๓๑๒จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก๓ (๒-๓-๕)DTMI 221#, DTMI 311#
DTMI 312Oral Microbiology and Immunology  
ทพทป ๓๑๑ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียมทั้งปาก๒ (๒-๐-๔)
DTPT 311Removable Prosthodontics I: Complete Dentures  
ทพทป ๓๑๒ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียมทั้งปาก๒ (๐-๖-๒)DTPT 311#
DTPT 312Removable Prosthodontic Laboratory I: Complete Dentures  
ทพพย ๓๑๑พยาธิวิทยาช่องปาก ๑ : พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน๑ (๑-๐-๒)DTPA 211, DTPA 221
DTPA 311Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology  
ทพพย ๓๑๒พยาธิวิทยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)DTPA 211, DTPA 221
DTPA 312Oral Pathology II: Lesions of Jaws  
ทพพย ๓๑๓ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก๑ (๐-๓-๑)DTPA 211, DTPA 221  DTPA 311#, DTPA 312#
DTPA 313Oral Pathology Laboratory 
ทพภส ๓๑๑หลักการทางเภสัชวิทยาทางทันตแพทยศาสตร์๑ (๑-๐-๒)DTBC 212, DTPS 221, DTPS 222
DTPM 311Principle of Pharmacology in Dentistry 
ทพภส ๓๑๒ยาที่ใช้ในทางทันตกรรม๒ (๒-๐-๔)DTPM 311#
DTPM 312Drugs Used in Dental Practice  
ทพรส ๓๑๑รังสีวิทยา ๑๑ (๑-๐-๒)DTAN 211, DTMS 211
DTRD 311Radiology I  
ทพวป ๓๑๑หลักมูลปริทันตวิทยา๑ (๑-๐-๒)
DTMD 311Fundamentals of Periodontology  
 รวมหน่วยกิต๑๙ 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๓๒๑การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า๑ (๑-๐-๒)DTAN 201
DTID 321Craniofacial Growth and Development  
ทพคร ๓๒๒การทำให้ชาเฉพาะที่ทางทันตแพทยศาสตร์๑ (๑-๐-๒)DTPM 311
DTID 322Local Anesthesia in Dentistry  
ทพคร ๓๒๓ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า๑ (๑-๐-๒)DTAN 221
DTID 323Orofacial Pain  
ทพคร ๓๒๔ความปลอดภัยของผู้ป่วยทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTID 324Patient Safety in Dental Practice  
ทพทจ ๓๒๑หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน๑ (๑-๐-๒)DTMS 221
DTOD 321Fundamental of Orthodontics  
ทพทจ ๓๒๒การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน๑ (๑-๐-๒)DTMS 221
DTOD 322Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics  
ทพทป ๓๒๑ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑๑ (๑-๐-๒)
DTPT 321Fixed Prosthodontics I  
ทพทป ๓๒๒ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑๒ (๐-๖-๒)DTPT 321#
DTPT 322Fixed Prosthodontic Laboratory I  
ทพทป ๓๒๓ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้๒ (๒-๐-๔)
DTPT 323Removable Prosthodontics II: Partial Dentures  
ทพทป ๓๒๔ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ :
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้
๑ (๐-๓-๑)DTPT 323#
DTPT 324Removable Prosthodontic Laboratory II:
Partial Dentures
  
ทพทห ๓๒๑ทันตกรรมหัตถการ๑ (๑-๐-๒)DTID 222 , DTMS 211
DTOP 321Operative Dentistry  
ทพทห ๓๒๒ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๑๑ (๐-๓-๑)DTOP 321# ,  DTMS 212,
DTOP 322Operative Dentistry Laboratory I DTMS 213, DTID 222
ทพพย ๓๒๑เทคนิคการวินิจฉัยและสัมมนาทางพยาธิวิทยาช่องปาก๑ (๑-๐-๒)DTPA 211, DTPA 221
DTPA 321Diagnostic Techniques and Seminar in Oral Pathology  
ทพพย ๓๒๒พยาธิวิทยาทั่วกาย๑ (๑-๐-๒)DTPA 221
DTPA 322Systemic Pathology  
ทพภส ๓๒๑ยารักษาโรคทางระบบที่ใช้ในผู้ป่วยทันตกรรม๒ (๒-๐-๔)DTPM 311
DTPM 321Systemic Drugs used in Dental Patients  
ทพรส ๓๒๑รังสีวิทยา ๒๑ (๑-๐-๒)DTRD 311, DTMD 322#
DTRD 321Radiology II  
ทพวป ๓๒๑ปริทันตศาสตร์เบื้องต้น๑ (๑-๐-๒)DTMD 311
DTMD 321Preliminary Periodontics  
ทพวป ๓๒๒การวินิจฉัยโรคช่องปาก๑ (๑-๐-๒)
DTMD 322Oral Diagnosis  
ทพวป ๓๒๓เวชศาสตร์ทั่วไปทางทันตกรรม ๑๒ (๒-๐-๔)
DTMD 323General Medicine in Dental Practice I  
 รวมหน่วยกิต๒๓ 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๓  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
 วิชาเลือกเสรี/วิชาเลือกทางวิชาชีพ๑-๒
 Free Elective/Elective   

ชั้นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๔๑๑ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย๑ (๑-๐-๒)
DTID 411Research Methodology  
ทพทจ ๔๑๑การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน๑ (๑-๐-๒)DTOD 321, DTOD 322
DTOD 411Orthodontic Treatment  
ทพทจ ๔๑๒ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน๑ (๐-๓-๑)DTOD 321, DTOD 322
DTOD 412Orthodontic Laboratory  
ทพทช ๔๑๑การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก๒ (๒-๐-๔)
DTCM 411Oral Health Promotion  
ทพทด ๔๑๑พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก๑ (๑-๐-๒)
DTPD 411Child Development and Behavior Management  
ทพทป ๔๑๑ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒๑ (๑-๐-๒)DTPT 321#
DTPT 411Fixed Prosthodontics II  
ทพทป ๔๑๒ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒๒ (๐-๖-๒)DTPT 322#, DTPT 411#
DTPT 412Fixed Prosthodontic Laboratory II  
ทพทห ๔๑๑ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒๑ (๐-๓-๑)DTOP 321, DTOP 322
DTOP 411Operative Dentistry Laboratory II  
ทพภส ๔๑๑ บูรณาการเภสัชวิทยาคลินิกทางทันตแพทยศาสตร์๑ (๑-๐-๒)DTPM 311, DTPM 312,
DTPM 411Integrative Clinical Pharmacology in Dentistry DTPM 321
ทพวด ๔๑๑วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑๑ (๑-๐-๒)DTMS 211, DTRD 311
DTED 411Endodontics I  
ทพวด ๔๑๒ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๑๑ (๐-๓-๑)DTOP 322 , DTED 411#
DTED 412Endodontic Laboratory I  
ทพวป ๔๑๑ปริทันต์บำบัดขั้นเริ่มแรก๑ (๑-๐-๒)DTMD 311, DTMD 321
DTMD 411Initial Periodontal Therapy  
ทพวป ๔๑๒เวชศาสตร์ช่องปาก๑ (๑-๐-๒)DTMD 322
DTMD 412Oral Medicine  
ทพวป ๔๑๓เวชศาสตร์ทั่วไปทางทันตกรรม ๒๒ (๒-๐-๔)
DTMD 413General Medicine in Dental Practice II  
ทพศศ ๔๑๑การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา๒ (๒-๐-๔) 
DTSU 411Dental Management in Medically Compromised Patients  
ทพศศ ๔๑๒

หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร :

ถอนฟันและผ่าตัดเล็กในช่องปาก

๒ (๒-๐-๔)
DTSU 412

Fundamental of Oral and Maxillofacial Surgery:

Extraction and Minor Oral Surgery

  
 รวมหน่วยกิต๒๑ 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

 

 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๔๒๑ทักษะสัมพันธภาพและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์๑ (๐-๒-๑)
DTID 421Interpersonal relationship and Communication Skill for Medical Personnel  
ทพทด ๔๒๑การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก๒ (๑-๒-๓)DTPD 411
DTPD 421Dental Management in Children  
ทพทห ๔๒๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๑๑ (๐-๓-๑)DTOP 411
DTOP 421Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I  
ทพรบ ๔๒๑ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTMS 421Temporomandibular Disorders (TMD)  
ทพรส ๔๒๑รังสีวิทยา ๓๑ (๑-๐-๒)DTRD 321-
DTRD 421Radiology III  
ทพรส ๔๒๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : รังสีวิทยา ๑๑ (๐-๓-๑)DTRD 311, DTRD 321
DTRD 422Comprehensive Dental Practice: Radiology I  
ทพวด ๔๒๑วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒๑ (๑-๐-๒)DTED 411
DTED 421Endodontics II  
ทพวด ๔๒๒ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๒๑ (๐-๓-๑)DTED 411, DTED 412
DTED 422Endodontic Laboratory II  
ทพศศ ๔๒๑ทันตกรรมโรงพยาบาล และเวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTSU 421Hospital dentistry and Medical Emergency in Dental Practice  
ทพศศ ๔๒๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑๑ (๐-๓-๑)
DTSU 422Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial surgery I  
 รวมหน่วยกิต๑๑ 

 

ชั้นปีที่ ๔  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๔๐๑โครงงานวิจัย๒ (๐-๖-๒)DTID 411#
DTID 401Research Project  
ทพวป ๔๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๑๒ (๐-๖-๒)DTMD 411#
DTMD 401Comprehensive Dental Practice: Periodontics I  
ทพวป ๔๐๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑๑ (๐-๓-๑)DTMD 322, DTMD 412#
DTMD 402Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I  
 รวมหน่วยกิต 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

 

ชั้นปีที่ ๔  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
 วิชาเลือกเสรี/วิชาเลือกทางวิชาชีพ๑-๒
 Free Elective/Elective   

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๕  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๕๑๑สัมมนากรณีศึกษาเวชศาสตร์ช่องปาก๑ (๑-๐-๒)DTMD 412
DTID 511Case-based Seminar in Oral Medicine               
ทพทช ๕๑๑วิทยาการระบาด๑ (๑-๐-๒)
DTCM 511Epidemiology  
ทพทช ๕๑๒ระบบสุขภาพและทันตสาธารณสุข๒ (๒-๐-๔)
DTCM 512Health System and Dental Public Health  
ทพทช ๕๑๓ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข๒ (๐-๖-๐)DTCM 411
DTCM 513Study Visit in Health Delivery System 
ทพทห ๕๑๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๒๑ (๐-๓-๑)DTOP 411
DTOP 511Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II  
ทพทส ๕๑๑การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขั้นแนะนำ๑ (๑-๐-๒)
DTAD 511Introduction to Comprehensive Dental Care  
ทพวป ๕๑๑ศัลยปริทันต์บำบัดและปริทันต์บำบัดประคับประคอง๑ (๑-๐-๒)DTMD 411
DTMD 511Surgical and Supportive Periodontal Therapy        
ทพศศ ๕๑๑ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ : รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และความวิการใบหน้าขากรรไกร๒ (๒-๐-๔)
DTSU 511Oral and Maxillofacial Surgery I: Oral and Maxillofacial Lesions and Dentofacial Deformity  
 รวมหน่วยกิต๑๑ 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๕  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๕๒๑กฎหมายและนิติทันตวิทยา๑ (๑-๐-๒)
DTID 521Jurisprudence and Forensic Odontology  
ทพคร ๕๒๒การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกังวลทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)DTPM 312
DTID 522Pain and Anxiety Control in Dental Practice  
ทพคร ๕๒๓ทันตกรรมผู้สูงอายุ๑ (๑-๐-๒)
DTID 523Geriatric Dentistry  
ทพคร ๕๒๔สัมมนากรณีศึกษารอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)DTSU 511, DTSU 521#
DTID 524Case-base Seminar in Oral and Maxillofacial Lesions  
ทพทห ๕๒๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๓๑ (๐-๓-๑)DTOP 421, DTOP 511#
DTOP 521Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III  
ทพทห ๕๒๒ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง๑ (๑-๐-๒)DTOP 411
DTOP 522Advanced Operative Dentistry  
ทพทส ๕๒๑การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล๑ (๑-๐-๒)DTAD 511#
DTAD 521Comprehensive Dental Care  
ทพรบ ๕๒๑ปฏิบัติการวิเคราะห์การสบฟันและแต่งขึ้ผึ้งเฝือกสบฟัน๑ (๐-๒-๑)DTMS 421#
DTMS 521Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory  
ทพวป ๕๒๑สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา๑ (๑-๐-๒)DTMD 323, DTMD 413-
DTMD 521Seminar in Dental Management in Medically Compromised Patients  
ทพศศ ๕๒๑ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ : การติดเชื้อทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTSU 521Oral and Maxillofacial Surgery II: Oral and Maxillofacial Infections  
ทพศศ ๕๒๒ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ : การบาดเจ็บทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTSU 522Oral and Maxillofacial Surgery III: Oral and Maxillofacial Trauma  
 รวมหน่วยกิต๑๑ 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๕  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพทจ ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๐-๓-๑)DTOD 411, DTOD 412
DTOD 501Comprehensive Dental Practice: Orthodontics  
ทพทช ๕๐๑โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน๑ (๐-๓-๑)DTCM 411, DTMD 402, DTPD 421, DTOP 421
DTCM 501School Oral Health Promotion Program 
ทพทด ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๑๒ (๐-๖-๒)DTPD 421, DTOP 421
DTPD 501Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I  
ทพทป ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑๓ (๐-๙-๓)

DTPT 311, DTPT 312,

DTPT 321, DTPT 322,

DTPT 323, DTPT 324,

DTPT 411, DTPT 412

DTPT 501Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics I 
ทพรส ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : รังสีวิทยา ๒๑ (๐-๓-๑)DTRD 422
DTRD 501Comprehensive Dental Practice: Radiology II  
ทพวด ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟัน ๑๑ (๐-๓-๑)DTED 421, DTED 422
DTED 501Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I DTOP 421#
ทพวป ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๒๒ (๐-๖-๒)DTMD 401
DTMD 501Comprehensive Dental Practice: Periodontics II  
ทพวป ๕๐๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒๑ (๐-๓-๑)DTMD 402
DTMD 502Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II  
ทพศศ ๕๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒๓ (๐-๙-๓)DTSU 412, DTSU 422
DTSU 501Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery II  
ทพคร ๕๐๒ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์๑ (๐-๒-๑)
DTID 502English for Medical Personnel  
 รวมหน่วยกิต๑๖ 
 

วิชาเลือกทางวิชาชีพ

(สามารถดูรายวิชาได้ที่ กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ

๑-๒ 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๖๑๑หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม๑ (๑-๐-๒)
DTID 611Fundamental of Dental Implantology  
ทพคร ๖๑๒การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์๑ (๑-๐-๒)
DTID 612Evidence-Based Practice  
ทพทช ๖๑๑การบริหารคลินิกทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTCM 611Dental Office Administration  
ทพทห ๖๑๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๔๑ (๐-๓-๑)DTOP 511, DTOP 521# DTOP 522#
DTOP 611Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV 
ทพศศ ๖๑๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓๑ (๐-๓-๑)DTSU 501
DTSU 611Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial  Surgery III  
 รวมหน่วยกิต 
 วิชาเลือกทางวิชาชีพ๑-๒ 
 (สามารถดูรายวิชาได้ที่ กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ  

 

ชั้นปีที่ ๖  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพทช ๖๒๑ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก: การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม๔ (๐-๑๒-๐)DTCM 501
DTCM 621Extern: Field Works  
ทพทส ๖๒๑การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา๑ (๑-๐-๒)DTAD 521
DTAD 621Post – Treatment Assessment and Seminar  
ทพศศ ๖๒๑ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล๒ (๐-๖-๒)
DTSU 621Extern: Experience in Hospital Dentistry  
 รวมหน่วยกิต 
 วิชาเลือกทางวิชาชีพ ๑-๒
 (สามารถดูรายวิชาได้ที่ กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ  

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

                                                                         

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชั้นปีที่ ๖  ตลอดปีการศึกษา

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ทพคร ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การวินิจฉัยโรค การแปลภาพรังสี และเวชศาสตร์ช่องปาก๑ (๐-๓-๑)DTMD 502
DTID 601Comprehensive Dental Practice: Diagnosis, Radiograph Interpretation and Oral Medicine  
ทพทด ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๒๒ (๐-๖-๒)DTPD 501
DTPD 601Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II  
ทพทป ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒๔ (๐-๑๒-๔)

DTPT 311, DTPT 312,

DTPT 321, DTPT 322,

DTPT 323, DTPT 324,

DTPT 411, DTPT 412

DTPT 601Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II 
ทพทส ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน๑ (๐-๓-๑)
DTAD 601Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency Treatment  
ทพทส ๖๐๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมทั่วไป๓ (๐-๙-๓)DTAD 521
DTAD 602Comprehensive Dental Practice: General Dentistry  
ทพรบ ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วิทยาระบบบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า๑ (๐-๓-๑)DTMS 421, DTMS 521
DTMS 601Comprehensive Dental Practice: Masticatory Science and Orofacial Pain  
ทพวด ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟัน ๒๒ (๐-๖-๒)DTED 501
DTED 601Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II  
ทพวป ๖๐๑ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๓๑ (๐-๓-๑)DTMD 501
DTMD 601Comprehensive Dental Practice: Periodontics III  
 รวมหน่วยกิต๑๕  
 วิชาเลือกทางวิชาชีพ๓-๔
 (สามารถดูรายวิชาได้ที่ กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ  

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ  

นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะในชั้นปีที่ ๑-๖  รวม ๔ หน่วยกิต สามารถ

เลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือภาคการศึกษาที่ ๒ หรือตลอดปีการศึกษาก็ได้

 

รหัสวิชาชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

      รายวิชาที่อนุญาตให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า เมื่อเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
จะได้รับหน่วยกิตเลย นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๑ ตลอดปีการศึกษา
ทพคร ๑๖๓บทนำชีวิตทันตแพทย์๒ (๑-๒-๒)
DTID 163Introduction to Dental Professional Life 
   
                นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๓ -๖ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ เทอม ๒ เป็นต้นไป) ในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือภาคการศึกษาที่ ๒
ทพทจ ๓๖๑ประสบการณ์การทางานในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติทางทันตกรรม๑ (๐-๒-๑)
DTOD 361Practical experiences with 3D printing technologies in digital dentistry 
   
      นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๕ ตลอดปีการศึกษา 
ทพคร ๕๖๑ประสบการณ์วิจัย๒ (๐-๔-๒)
DTID 561Research Experience 
   
     นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ได้ในชั้นปีที่ ๕-๖ ตลอดปีการศึกษา
ทพคร ๕๖๒การพัฒนาร่วมสหสาขาวิชาชีพ๒ (๐-๔-๒)
DTID 562Interprofesional Development 
   
   นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๖ ในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือภาคการศึกษาที่ ๒ หรือ
ตลอดปีการศึกษา
ทพคร ๖๖๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วิทยาทันตกรรมรากเทียม๑ (๐-๒-๑)
DTID 662Comprehensive Dental Practice: Dental Implantology 
   
ทพคร ๖๖๓ศึกษาดูงานทางทันตแพทยศาสตร์๒ (๐-๖-๐)
DTID 663Study Visit In Dentistry 
   
ทพคร ๖๖๔เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTID 664Digital Technology in Dentistry 
   
ทพชค ๖๖๓ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงและชีวสารสนเทศ๑ (๑-๐-๒)
DTBC 663Advanced Molecular Biology and Bioinformatics 
   
ทพทจ ๖๖๙สัมมนาทางทันตกรรมจัดฟันในระยะแรกเริ่ม๑ (๑-๐-๒)
DTOD 669Seminar in Early Orthodontic Treatment 
   
ทพทด ๖๖๒การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา๑ (๑-๐-๒)
DTPD 662Pharmacological Pediatric Behavior Management 
   
ทพทด ๖๖๓      เสริมทักษะทันตกรรมเด็ก๑ (๐-๓-๑)
DTPD 663Enhancement of skill in Pediatric Dentistry       
   
ทพทส ๖๖๑การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทั่วไป๑ (๑-๐-๒)
DTAD 661Interdisciplinary Patient Care in General Dentistry 
   
ทพทห ๖๖๓การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยตนเองที่บ้าน๑ (๑-๐-๒)
DTOP 663

Vital tooth bleaching: Home Bleaching

 

 
ทพทห ๖๖๔การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTOP 664Vital tooth bleaching: In-office Bleaching 
   
ทพพย ๖๖๑ประสบการณ์ทางพยาธิวิทยาช่องปาก๑ (๐-๒-๑)
DTPA 661Experiences in Oral Pathology 
   
ทพภส ๖๖๒ปริทัศน์ยาทางทันตกรรม๑ (๑-๐-๒)
DTPM 662Review of Drugs in Dental Practice 
   
ทพรบ ๖๖๑การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา๑ (๐-๓-๑)
DTMS 661Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders 
   
ทพรส ๖๖๗การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๑-๐-๒)
DTRD 667Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions 
   
ทพวด ๖๖๑วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง๑ (๐-๒-๑)
DTED 661Advanced Endodontics 
   
ทพวป ๖๖๔ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน๑ (๑-๐-๒)
DTMD 664Surgical Crown Lengthening 
   
ทพศศ ๖๖๒ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การผ่าตัดเล็กในงานศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร๑ (๐-๓-๑)
DTSU 662Comprehensive Dental Practice: Minor Oral and Maxillofacial Surgery 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี                 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีในชั้นปีที่ ๑-๖ รวม ๖ หน่วยกิต ที่เปิดสอนใน คณะทันตแพทยศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควร   รายวิชาที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
     รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๑ ตลอดปีการศึกษา  
ทพคร ๑๖๑ สังคมสงเคราะห์ ๓ (๐-๖-๓)
DTID 161 Social Welfare  
     
     นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๒ ตลอดปีการศึกษา  
ทพคร ๒๖๑ การพัฒนาตนเอง ๑ ๑ (๐-๒-๑)
DTID 261 Self-Development I  
     
     นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๓ ตลอดปีการศึกษา  
ทพคร ๓๖๑ การพัฒนาตนเอง ๒ ๑ (๐-๒-๑)
DTID 361 Self-Development II  
     
     นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๔ ตลอดปีการศึกษา  
ทพคร ๔๖๑ การพัฒนาตนเอง ๓ ๑ (๐-๒-๑)
DTID 461 Self-Development III  
     
     นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควร