เว็บไซต์เก่า

ปฏิทินการศึกษา

MU DENT faculty of dentistry

ปฏิทินการศึกษา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่ 2-6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่ 2-6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

เริ่มเข้าประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่น 47)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

ชั้นปีที่ 1-2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

ชั้นปีที่ 1-2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561