ทุนการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

ชื่อแหล่งทุนคุณสมบัติจำนวนทุนจำนวนเงินทุนละ (บาท)
ทุนตลอดหลักสูตร   
1.ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก : ทุนการศึกษา

–  นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6

–  มีความประพฤติดี

–  ผลการเรียนดี

1 ทุน60,000
2.ทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ–ทพญ.ขนบพันธุ์    ยุกตะนันทน์ (ทุนละ 40,000  บ.)

–  นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3-6

 

2 ทุน80,000

3.บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด : ทุนการศึกษา

 

– ขาดแคลนทุนทรัพย์

– มีความประพฤติดี

– ผลการเรียนดี

– มีความตั้งใจที่จะศึกษา จนสำเร็จตามหลักสูตร

1 ทุน25,000
4.ทุนมูลนิธิชวน  รัตนรักษ์

– ขาดแคลนทุนทรัพย์

– มีความประพฤติดี

– ผลการเรียนดี

– มีความตั้งใจที่จะศึกษา จนสำเร็จตามหลักสูตร

1 ทุนเบิกตามความเป็นจริง
ทุนเฉพาะรายปี   

1.โครงการเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษา

จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้    ประจำปีงบประมาณ

–   ครอบครัวประสบปัญหาฉุกเฉินทำให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

– สมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทันตแพทย์ที่ได้รับทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

–   นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6

–   ผลการเรียนดีเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

–   ขาดแคลนทุนทรัพย์

–   ความประพฤติดี

100,000 บ.

2.ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา

จากกองทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

–  นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6

–  ผลการเรียนดี

5 ทุน5,000
3.ทุนการศึกษา จากกองทุนวัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว

–   นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6

–   ไม่เคยสอบแก้ตัวหรือเรียนซ้ำรายวิชาใดๆ

–   ความประพฤติดี

–   ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในปีการศึกษา

ที่รับทุน

1 ทุน

5,000

 

4.ทุนช่วยเหลือนักศึกษา จากกองทุนอาจารย์อมรา  ม่วงมิ่งสุข

–   นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6

–   ผลการเรียนดี

–   ขาดแคลนทุนทรัพย์

–   ความประพฤติดี

1 ทุน5,000
5.ทุนการศึกษา จากกองทุน ดร.แพน  สุ่นสวัสดิ์

–   นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

–   นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

–   ความประพฤติดี

–   ผลการเรียนดี

1 ทุน

1 ทุน

5,000

5,000

 

ชื่อแหล่งทุนคุณสมบัติจำนวนทุนจำนวนเงินทุนละ (บาท)

6.ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

 

–   นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6

–   ความประพฤติดี

–   ขาดแคลนทุนทรัพย์

ปีการศึกษา 2561

ได้รับพิจารณา

จำนวน 75,000 บาท

7.ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

–   นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6

–   ความประพฤติดี

–   ขาดแคลนทุนทรัพย์

100,000 บ.

แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค 2563