เว็บไซต์เก่า

ทดสอบ Test

หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

6 ปี

(ตามเกณฑ์)

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ที่พัก

  • โรงเรียนไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์